Skip to main content

Mucescirati značenje

Šta znači Mucescirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Mucescirati (latinski mucescere) pretvarati se u sluz, postajati sluzav.

Reč Mucescirati napisana unazad: itaricsecum

Mucescirati se sastoji od 11 slova.

Šta je Mucescirati

На Ћирилици: (лат. муцесцере) претварати се у слуз, постајати слузав.

Slično: 
Mucini sluzaste belančevinaste materije iz grupe glikoproteina koje izlučuj...
Mucilago med. v. mukus; mucilago gumi arabici guma rastvorena u četiri dela v...
Mucilaginoza med. sluzava sredstva, lekovi biljnog ili životinjskog porekla koji...
Mucije Scevola rimski plemić koji je, kad su Etrušćani 507. pre n. e. bili opseli ...
Mucescirati pretvarati se u sluz, postajati sluzav....
Sve reči na slovo m