Skip to main content

Plural značenje

šta znači Plural

Na latinici: Definicija i značenje reči Plural (latinski pluralis se. numerus)gramatika: množina;suprotno: singular.

Reč Plural sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. плуралис се. нумерус) грам. множина; супр. сингулар.


Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Plutokrata onaj koji vlada, koji se održava na vlasti pomoću bogatstva ....
Sve reči na slovo p