Skip to main content

Plurale tantum značenje

šta znači Plurale tantum

Na latinici: Definicija i značenje reči Plurale tantum (latinski plurale tantum)gramatika: jednobrojna imenica, koja ima promenu i koja se upotrebljava samo u množini, npr. ljudi, naočari, gaće, gusle, makaze, grudi, prsa, vrata, kola, Karlovci itd.

Reč Plurale tantum sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. плурале тантум) грам. једнобројна именица, која има промену и која се употребљава само у множини, нпр. људи, наочари, гаће, гусле, маказе, груди, прса, врата, кола, Карловци итд.


Plućno krilo Pluća su primarni organi respiratornog sistema u ljudi i mnogih drugih...
Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Sve reči na slovo p