Skip to main content

Pozicija značenje

šta znači Pozicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pozicija (latinski positio) položaj, raspored, stanje; služba, mesto, nameštenje; vojska: položaj, utvrđen položaj za odbranu ili napad;trgovina: stavka, računaš stav, bupetski stav; u plesu: položaj noge (prvi, drugi, treći položaj noge); muz. ^aplikatura; u mačevanju: osnovni stav mačevaoca; poet. produžavanje jednog samoglasnika time što iza njega dolaze dva ili više sugla-snika, usled čega, u grčkom i latinskom, slog postaje dugim; raspored figura (u šahu i dr.).

Reč Pozicija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. поситио) положај, распоред, стање; служба, место, намештење; вој. положај, утврђен положај за одбрану или напад; трг. ставка, рачунаш став, бупетски став; у плесу: положај ноге (први, други, трећи положај ноге); муз. ^апликатура; у мачевању: основни став мачеваоца; поет. продужавање једног самогласника тиме што иза њега долазе два или више сугла-сника, услед чега, у грчком и латинском, слог постаје дугим; распоред фигура (у шаху и др.).


Pozicioni ugao ont. vidni ugao tj. ugao koji sklapaju prave povučeno od krajnjih tač...
Pozicioni rat voj. rat koji se vodi sa ranije utvrđenih položaja, rovovski rat, od...
Pozipiones kapcioze pl. prav. zapleteni, zamršeni, tugalji-vi stanovi, zapletena, zamrš...
Pozicija položaj, raspored, stanje; služba, mesto, nameštenje; voj. položaj, ...
Pozitura položaj tela, držanje tela, stav; zauzeti pozituru uzeti svečan ili...
Pozitron fiz. elementarna čestica pozitivnog elektri-citeta, pozitivni elekt...
Sve reči na slovo p