Skip to main content

Seminar značenje

Šta znači Seminar

Na latinici: Definicija i značenje reči Seminar (latinski semen gen. seminis seme, seminarinm) rasadnik; pripravni zavod ili pripremna škola (za bogoslove, učitelje), semenište; na univerzitetima: zavod za stručno usavršavanje u nauci (istorijski, srpski, filološki i dr. seminar); seminarsko rad probni pismeni sastav koji se čita i kritiči pretresa u seminaru.

Reč Seminar napisana unazad: ranimes

Seminar se sastoji od 7 slova.

Šta je Seminar

На Ћирилици: (лат. семен ген. семинис семе, семинаринм) расадник; приправни завод или припремна школа (за богослове, учитеље), семениште; на универзитетима: завод за стручно усавршавање у науци (историјски, српски, филолошки и др. семинар); семинарско рад пробни писмени састав који се чита и критичи претреса у семинару.

Slično: 
Sempre iju moso muz. sve brže, sve brže i brže....
Semons mor. opomena pucanjem iz topova sa ratnih ili patrolnih brodova koj...
Semovencije pl. pokretnosti, pokretne stvari, čija je pokretljivost posledica si...
Semnologija govorenje ozbiljnim i svečanim tonom....
Semifinale sp. polufinale, pretposlednja borba , posle koje dolazi finale....
Semitologija nauka koja se bavi proučavanjem istorije i kulture Semita, naročito s...
Sve reči na slovo s