Skip to main content

Abd značenje

šta znači Abd

Na latinici: Definicija i značenje reči Abd (arap.) u arapskim složenim osobnim imenima: sluga, rob, npr. Abd-alah sluga Alahov; Abd-el-kader sluga svemogućeg boga; Abd-el-medžid sluga preslavnog (boga); Abd-ur-rahman sluga milosrdnog itd

Reč Abd sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (арап.) у арапским сложеним особним именима: слуга, роб, нпр. Абд-алах слуга Алахов; Абд-ел-кадер слуга свемогућег бога; Абд-ел-меджид слуга преславног (бога); Абд-ур-рахман слуга милосрдног итд


Abdukcija l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je d...
Abduktor anat. mišić odmi-cač....
Abdominoskopija med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju...
Abdominale pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šaran...
Abdominalan aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća...
Abdest muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i no...
Sve reči na slovo a