Skip to main content

Abderitizam značenje

šta znači Abderitizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Abderitizam glupost, ograničenost, budalaština; up. Abderićani

Reč Abderitizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: глупост, ограниченост, будалаштина; уп. Абдерићани


Abdukcija l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je d...
Abduktor anat. mišić odmi-cač....
Abdominoskopija med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju...
Abdominale pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šaran...
Abdominalan aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća...
Abdest muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i no...
Sve reči na slovo a