Skip to main content

Abdicirati značenje

šta znači Abdicirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Abdicirati

(latinski abdicare) odreći se nečega, zahvaliti se na čemu, podneti ostavku na neki položaj ili zvanje.

Reč Abdicirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. абдицаре) одрећи се нечега, захвалити се на чему, поднети оставку на неки положај или звање.


Abdukcija l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je d...
Abduktor anat. mišić odmi-cač....
Abdominoskopija med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju...
Abdominale pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šaran...
Abdominalan aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća...
Abdest muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i no...
Sve reči na slovo a