Skip to main content

Abdomenski značenje

šta znači Abdomenski

Na latinici: Definicija i značenje reči Abdomenski

 prid. tr6UŠliI, stomačni,abdominalan

Reč Abdomenski sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: &нбсп;прид. тр6УШлиИ, стомачни,абдоминалан


Abdukcija l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je d...
Abduktor anat. mišić odmi-cač....
Abdominoskopija med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju...
Abdominale pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šaran...
Abdominalan aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća...
Abdest muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i no...
Sve reči na slovo a