Skip to main content

Abjurirati značenje

šta znači Abjurirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Abjurirati (latinski abjurare)pravo: pod zakletvom odricati, odreći.

Reč Abjurirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. абјураре) прав. под заклетвом одрицати, одрећи.


Abjurirati prav. pod zakletvom odricati, odreći....
Abjuracija prav. odricanje pod zakletvom....
Abjudi kapija prav. poricanje, odricanje, nepriznavanje. abjudicirati ne priznati...
Sve reči na slovo a