Skip to main content

Abraš značenje

šta znači Abraš

Na latinici: Definicija i značenje reči Abraš

(tur. abras, šaren, pegav) 1. čovek pegava lica; 2. konj sa belim pegama na gubici ili ispod repa; 3.veterina: ospa po koži kod nekih domaćih životinja. ab re (latinski ab ge od stvari) bez uzroka, bez razloga.

Reč Abraš sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. абрас, šарен, пегав) 1. човек пегава лица; 2. коњ са белим пегама на губици или испод репа; 3. вет. оспа по кожи код неких домаћих животиња. аб ре (лат. аб ге од ствари) без узрока, без разлога.


Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili ravnati d...
Abrupcija otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela ...
Abruptiv odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, il...
Abruptav strm, odsečen; nagao, iznenadan. ...
Abrogirati ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. ...
Abrogacija opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj....
Sve reči na slovo a