Skip to main content

Abrevijacija značenje

šta znači Abrevijacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Abrevijacija (od latinske reči: abbreviatio) skraćenica, kratica; skraćivanje, skraćenje (naročito knjige, spisa, članka itd.); abrevijatura

Reč Abrevijacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. аббревиатио) скраћеница, кратица; скраћивање, скраћење (нарочито књиге, списа, чланка итд.); абревијатура


Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili ravnati d...
Abrupcija otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela ...
Abruptiv odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, il...
Abruptav strm, odsečen; nagao, iznenadan. ...
Abrogirati ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. ...
Abrogacija opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj....
Sve reči na slovo a