Skip to main content

Abrevijatura značenje

šta znači Abrevijatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Abrevijatura (od latinske reči: abbreviare skratiti,od nemačke reči: Abrewiatur) v. abrevijacija.

Reč Abrevijatura sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. аббревиаре скратити, нем. Абреwиатур) в. абревијација.


Abriktovati 1. prevaspitavati i dovoditi nekog u red , 2. obrađivati ili ravnati d...
Abrupcija otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela ...
Abruptiv odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, il...
Abruptav strm, odsečen; nagao, iznenadan. ...
Abrogirati ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. ...
Abrogacija opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj....
Sve reči na slovo a