Skip to main content

Adskriptor značenje

šta znači Adskriptor

Na latinici: Definicija i značenje reči Adskriptor (latinski adscriptor) sapotpisnik. adskripcija (latinski adscriptio) pripisivanje; pismeni dodatak.

Reč Adskriptor sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адсцриптор) сапотписник. адскрипција (лат. адсцриптио) приписивање; писмени додатак.


Adstringirati stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti....
Adstringentan stezav, koji steže, koji skuplja, koji zatvara....
Adstringens ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povr...
Adstrikcija med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane....
Adstrat lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili...
Adstipulacija bezuslovno pristajanje, potpuna saglasnost....
Sve reči na slovo a