Skip to main content

Adverbijalizacija značenje

šta znači Adverbijalizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adverbijalizacija (latinski adverbijum) lipti. prelaz reči iz neke gramatičke kategorije u kategoriju priloga (adverba); npr. dom: doma (kod kuće); jutro: jutros islično:

Reč Adverbijalizacija sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (лат. адвербијум) липти. прелаз речи из неке граматичке категорије у категорију прилога (адверба); нпр. дом: дома (код куће); јутро: јутрос и сл.


Advokat Advokat je titula koja se danas koristi u velikom broju evropskih zema...
Advocirati baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti...
Advokatus diaboli u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije,...
Advokatus dei u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobi...
Adversiv gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje....
Adverzativan gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica...
Sve reči na slovo a