Skip to main content

Akreditirati značenje

šta znači Akreditirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akreditirati (od latinske reči: accreditare) ovlastiti, opunomoćiti; dati kredit, poverenje; ove-riti; akreditirati se steći ime, glas, uvaženje, poverenje.

Reč Akreditirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. аццредитаре) овластити, опуномоћити; дати кредит, поверење; ове-рити; акредитирати се стећи име, глас, уважење, поверење.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a