Skip to main content

Akribologija značenje

šta znači Akribologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akribologija (od grčke reči: akribologeomai biti tačan ili temeljit u istraživanju) savesnost, tačnost u govoru, pisanju, istraživanju i, uopšte, u životu.

Reč Akribologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. акрибологеомаи бити тачан или темељит у истраживању) савесност, тачност у говору, писању, истраживању и, уопште, у животу.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a