Skip to main content

Aligirati značenje

Šta znači Aligirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aligirati (latinski alligare) sliti, slivati, sme-šati; legirati.

Reč Aligirati napisana unazad: itarigila

Aligirati se sastoji od 9 slova.

Šta je Aligirati

На Ћирилици: (лат. аллигаре) слити, сливати, сме-шати; легирати.

Slično: 
Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a