Skip to main content

Aliirati značenje

šta znači Aliirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aliirati (fr. allier) vezati savezom, sklopiti savez, udružiti; svezati brakom, opri-jateljiti; obično: aliirati se

Reč Aliirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. аллиер) везати савезом, склопити савез, удружити; свезати браком, опри-јатељити; обично: алиирати се


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a