Skip to main content

Alijansa značenje

šta znači Alijansa

Na latinici: Definicija i značenje reči Alijansa (fr. alliance) spajanje, udruživanje; savez; orođavanje, prijateljstvo; bračna veza;.

Reč Alijansa sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. аллианце) спајање, удруживање; савез; орођавање, пријатељство; брачна веза;.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a