Skip to main content

Alijenirati

Šta znači Alijenirati


Alijenirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Alijenirati (latinski alienare) pravo: otuđiti, otuđivati, ustupiti drugom (pravo ili svojinu); odvratiti, premamiti (mušterije); poludeti.

Reč Alijenirati napisana unazad: itarinejila

Alijenirati se sastoji od 11 slova.

sta je Alijenirati

Slično:
Šta znači Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Eg...
Šta znači Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi uglje...
Šta znači Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovi...
Šta znači Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati is...
Šta znači Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči ...
Šta znači Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....