Skip to main content

Alijenizam značenje

šta znači Alijenizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Alijenizam (latinski alienus tuđ,od francuske reči: alienisme)medicina: duševno rastrojstvo, ludilo.

Reč Alijenizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. алиенус туђ, фр. алиенисме) мед. душевно растројство, лудило.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a