Skip to main content

Alijevacija značenje

šta znači Alijevacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alijevacija (latinski alienatio) otuđivanje, otu-đenje; razmena, prodaja, zalog;medicina: odstupanje od prirodnog stanja; duhovno ra-strojstvo (latinski alienatio mentis).

Reč Alijevacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. алиенатио) отуђивање, оту-ђење; размена, продаја, залог; мед. одступање од природног стања; духовно ра-стројство (лат. алиенатио ментис).


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a