Skip to main content

Alikvota značenje

šta znači Alikvota

Na latinici: Definicija i značenje reči Alikvota (latinski aliquoties) matematika: broj koji se sadrži u drugom broju bez ostatka, npr. 2, Z, 4, 6 su alikvote broja 12.

Reč Alikvota sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. алиqуотиес) мат. број који се садржи у другом броју без остатка, нпр. 2, З, 4, 6 су аликвоте броја 12.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a