Skip to main content

Aliment(a) značenje

šta znači Aliment(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Aliment(a) (1. alimenta) pl. novac za izdržavanje i vaspitanje vanbračne dece.

Reč Aliment(a) sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (1. алимента) пл. новац за издржавање и васпитање ванбрачне деце.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a