Skip to main content

Alimentacija značenje

šta znači Alimentacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alimentacija (latinski alimentatio hranjenje) ishrana; izdržavanje, npr. vanbračne dece.

Reč Alimentacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. алиментатио храњење) исхрана; издржавање, нпр. ванбрачне деце.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a