Skip to main content

Alimentar značenje

šta znači Alimentar

Na latinici: Definicija i značenje reči Alimentar (latinski alimentarius)pravo: onaj koji po nekom zaveštanju prima izdržavanje.

Reč Alimentar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. алиментариус) прав. онај који по неком завештању прима издржавање.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a