Skip to main content

Alimentirati značenje

šta znači Alimentirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Alimentirati (od latinske reči: alimentare) ishranjiva-ti, izdržavati, snabdeva™ hranom.

Reč Alimentirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. алиментаре) исхрањива-ти, издржавати, снабдева™ храном.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a