Skip to main content

Alineja značenje

šta znači Alineja

Na latinici: Definicija i značenje reči Alineja (latinski a od, linea red) nov red, novi pasus, novi paragraf; odeljak koji počinje novim, nešto uvučenim redom

Reč Alineja sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. а од, линеа ред) нов ред, нови пасус, нови параграф; одељак који почиње новим, нешто увученим редом


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a