Skip to main content

Aliptika značenje

šta znači Aliptika

Na latinici: Definicija i značenje reči Aliptika (od grčke reči: alefpho mažem, trljam) veština masiranje, nauka o lečenju trljanjem. alir(a) (fr. allure) hod, način kretanja; trag divljači;figurativno: način hoda i držanja nekog čoveka, ponašanje, vladanje.

Reč Aliptika sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. алефпхо мажем, трљам) вештина масирање, наука о лечењу трљањем. алир(а) (фр. аллуре) ход, начин кретања; траг дивљачи; фиг. начин хода и држања неког човека, понашање, владање.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a