Skip to main content

Alizari značenje

šta znači Alizari

Na latinici: Definicija i značenje reči Alizari (šp. alizari) bog. levantinske broć; koren broća

Reč Alizari sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (шп. ализари) бог. левантинске броћ; корен броћа


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a