Skip to main content

Alizarin značenje

šta znači Alizarin

Na latinici: Definicija i značenje reči Alizarin (šp. alizari) hen. lepa crvena boja koja se danas dobiva iz antracena, dok je ranije dobivana iz korena broća; aliza-rinsko modrile* najlepša i najpostojanija alizarinska modra boja, iste vrednosti kao i indigova modra boja; ua. alizari.

Reč Alizarin sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (шп. ализари) хен. лепа црвена боја која се данас добива из антрацена, док је раније добивана из корена броћа; ализа-ринско модриле* најлепша и најпостојанија ализаринска модра боја, исте вредности као и индигова модра боја; уа. ализари.


Alis mit. sveti bik, crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poš...
Alifatična jedinjenja hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika pove...
Alitura hranje-nje, ishrana, sposobnost tela da hranljivim sokovima nadokna...
Aliterirati praviti aliteraciju; slučajno ili hotimično ponavljati ista slova, ...
Aliteracija poet. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom ...
Aliskaf vozilo s krilima, hidrokrilac, vodokri-lac....
Sve reči na slovo a