Skip to main content

Amor značenje

šta znači Amor

Na latinici: Definicija i značenje reči Amor (latinski Atog) mit. bog ljubavi, radosti i šale kod starih Rimljana (odgovara grčkom Erosu);figurativno: ljubav

Reč Amor sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. Атог) мит. бог љубави, радости и шале код старих Римљана (одговара грчком Еросу); фиг. љубав


Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a