Skip to main content

Amoralan značenje

šta znači Amoralan

Na latinici: Definicija i značenje reči Amoralan (latinski a-, mos, moriš običaj) koji je bez morala, koji ne zna za moral, bezmora-lan.

Reč Amoralan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. а-, мос, мориш обичај) који је без морала, који не зна за морал, безмора-лан.


Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a