Skip to main content

Amorsirati značenje

šta znači Amorsirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Amorsirati (fr. amor cer) metnuti mamac, vabiti, mamiti; potprašiti, potpraši-vati (pušku), staviti kapelu.

Reč Amorsirati napisana unazad: amorsirati i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. амор цер) метнути мамац, вабити, мамити; потпрашити, потпраши-вати (пушку), ставити капелу.

Slično: 
Amorfija bezobličnost, nakaznost....
Amorfizam bezobličnost, nakaznost; min. bezobličnost, nekristalnost; supr. kr...
Amorfan bezobličan, nakazan; min. bezobličan, nekristalisan; supr. kristala...
Amortizirati 1. otplaćivati, vraćati neki dug postepeno; 2. izgubljenu hartiju o...
Amortizer tehn. sprava za ublažavanje potresa ....
Amortizacija l. postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, na...
Sve reči na slovo a