Skip to main content

Ampirans značenje

šta znači Ampirans

Na latinici: Definicija i značenje reči Ampirans (fr. empirance)trgovina: popuštanje ili pogoršavanje kvaliteta robe; šteta na brodu

Reč Ampirans sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. емпиранце) трг. попуштање или погоршавање квалитета робе; штета на броду


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a