Skip to main content

Amplitude značenje

šta znači Amplitude

Na latinici: Definicija i značenje reči Amplitude (latinski amplitudo obimna veličina, širina) geogr. luk na horizontu između izlaska i zalaska sunca; prostranost;fizika: najveće udaljenje od ravnotežnog položaja; meteor. najveća razlika u vazdušnom pritisku; retorika: način izražavanja nadugačko i naširoko.

Reč Amplitude sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. амплитудо обимна величина, ширина) геогр. лук на хоризонту између изласка и заласка сунца; пространост; физ. највеће удаљење од равнотежног положаја; метеор. највећа разлика у ваздушном притиску; рет. начин изражавања надугачко и нашироко.


Amprsupa supa od uprženog brašna...
Ampule ispupčena, bokasta bočica za mast, ulje, belilo; crkve--ni sud u kom...
Amportirati voj. oteti, zauzeti, osvojiti; anportirati se, planuti, ri-srditi se...
Amportiranje voj. zauzimanje, otimanje, osvajanje....
Amploaje službenik, niži činovnik; nameštenih, pomoćnik, kalfa....
Amplificirati proširiti, proširiva™, razviti, razvijati, razgranato, razgranavati...
Sve reči na slovo a