Skip to main content

Apeks značenje

šta znači Apeks

Na latinici: Definicija i značenje reči Apeks (latinski areh vrh, šiljak) kupasta kapa starorimskih sveštenika;geometrija: vrh kupe;astronomija: tačka neba u pravcu koje se vrši neko kretanje, npr. pri Zemljinom obrtanju; apeks Sunčanog sistema tačka ka kojoj se kreće Sunce sa svojim pratiocima (planetama); supr.: antiapeks; gran. znak za dužinu ili naglašavale nad samoglasni-kom.

Reč Apeks sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. арех врх, шиљак) купаста капа староримских свештеника; геом. врх купе; астр. тачка неба у правцу које се врши неко кретање, нпр. при Земљином обртању; апекс Сунчаног система тачка ка којој се креће Сунце са својим пратиоцима (планетама); супр.: антиапекс; гран. знак за дужину или наглашавале над самогласни-ком.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a