Skip to main content

Apstraktan značenje

šta znači Apstraktan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apstraktan (latinski abstractus) logika: zamišljen, koji postoji ili je zamišljen da postoji odvojen od materijalnih predmeta, misaoni, mislen, koji postoji samo kao pojam (supr.: konkretan); teorijski, čist; težak za razumevanje, viši, dubok, dubokomi-slen; rasejan; apstraktan broj matematika: neime-novani broj; apstraktne nauka čista nauka (za razliku od primenjeno); in apstrak-to (latinski in abstracto) u opštem, samo u mislima, mis leno (supr.: in konkreto),

Reč Apstraktan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. абстрацтус) лог. замишљен, који постоји или је замишљен да постоји одвојен од материјалних предмета, мисаони, мислен, који постоји само као појам (супр.: конкретан); теоријски, чист; тежак за разумевање, виши, дубок, дубокоми-слен; расејан; апстрактан број мат. неиме-новани број; апстрактне наука чиста наука (за разлику од примењено); ин апстрак-то (лат. ин абстрацто) у општем, само у мислима, мис лено (супр.: ин конкрето),


Apse sam, lično, glavom;ipso jure samim pravom, samo sobom, samo po sebi...
Apscisija odsecanje, otki-danje, odvajanje; ret. prekidanje....
Apscisa geom. u koordinatnom sistemu: merni broj odstojanja ma koje tačke u...
Apsces odlazak, odvajanje; med. gnojno zapaljenje tkiva, zagnoj, gnojnik, ...
Apscedirati odlaziti, otići, udaljiti se, udaljavati se; med. prelaziti u gnoj, ...
Apsurditet logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazložnost, glupost...
Sve reči na slovo a