Skip to main content

Arhaizirati značenje

šta znači Arhaizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhaizirati (od grčke reči: archaios star, starinski) upotrebljavate u govoru i pisanju arhai-zme, da(va)ti arhaičan oblik.

Reč Arhaizirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхаиос стар, старински) употребљавате у говору и писању архаи-зме, да(ва)ти архаичан облик.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a