Skip to main content

Arhelogija značenje

šta znači Arhelogija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhelogija (od grčke reči: arche početak, logia) početna nauka; osnovi nauke o čoveku.

Reč Arhelogija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхе почетак, логиа) почетна наука; основи науке о човеку.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a