Skip to main content

Arheolog značenje

šta znači Arheolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Arheolog (od grčke reči: archaios star, drevan, logos reč, govor) onaj koji se bavi starinama i poznaje starine, naročito antičku umetnost i nauku.

Reč Arheolog sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхаиос стар, древан, логос реч, говор) онај који се бави старинама и познаје старине, нарочито античку уметност и науку.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a