Skip to main content

Arheologija značenje

šta znači Arheologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arheologija (od grčke reči: archaios star, drevan, logos reč, govor) nauka koja se bavi iskopavanjem i proučavanjem predmeta starih kultura.

Reč Arheologija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхаиос стар, древан, логос реч, говор) наука која се бави ископавањем и проучавањем предмета старих култура.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a