Skip to main content

Arhiblast značenje

šta znači Arhiblast

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhiblast (od grčke reči: archo prednjačim, počinjem, blastos klica, zametak)zoologija: prazametak.

Reč Arhiblast sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхо предњачим, почињем, бластос клица, заметак) зоол. празаметак.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a