Skip to main content

Arhidijeceza značenje

šta znači Arhidijeceza

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhidijeceza (od grčke reči: archo, dioikesis gazdin-stvo, uprava) duhovna oblast arhiepisko-pa, nadbiskupa.

Reč Arhidijeceza sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. арцхо, диоикесис газдин-ство, управа) духовна област архиеписко-па, надбискупа.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a