Skip to main content

Arhiv(a) značenje

šta znači Arhiv(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhiv(a) (latinski archivum, od grčke reči: archeion vladino nadleštvo, gradska većnica) mesto gde se drže i čuvaju dokumenta, spisi ili akta.

Reč Arhiv(a) sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. арцхивум, грч. арцхеион владино надлештво, градска већница) место где се држе и чувају документа, списи или акта.


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a