Skip to main content

Arhivar značenje

šta znači Arhivar

Na latinici: Definicija i značenje reči Arhivar (latinski archivarius) upravnik (ili: nadzornik) arhiva; službenik arhiva ili arhive; arhivist

Reč Arhivar sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. арцхивариус) управник (или: надзорник) архива; службеник архива или архиве; архивист


Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Arhihijerarhija dostojanstvo prvosveštenika; visoko sveštenstvo. ...
Arhihijerarh vrhovni sveštenik, prvosveštenik, episkop. ...
Arhitrav arh. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na ...
Sve reči na slovo a