Skip to main content

Autografirati značenje

šta znači Autografirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Autografirati (od grčke reči: autos, graphein pisati) izraditi pomoću kopiranja, umnožiti, umnožavati.

Reč Autografirati napisana unazad: autografirati i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, грапхеин писати) израдити помоћу копирања, умножити, умножавати.

Slično: 
Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a