Skip to main content

Autokrat(a) značenje

šta znači Autokrat(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Autokrat(a) (od grčke reči: autos, kratos vlast, moć) samodržac, samovladar, neograničeni vladalac ili gospodar.

Reč Autokrat(a) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, кратос власт, моћ) самодржац, самовладар, неограничени владалац или господар.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a