Skip to main content

Autokratizam značenje

šta znači Autokratizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Autokratizam (od grčke reči:) neograničena vladavina, samodrštvo, sistem apsolutističke vladavine; fig. vladanje samim sobom, go-spodarenje razuma nad čulima

Reč Autokratizam sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч.) неограничена владавина, самодрштво, систем апсолутистичке владавине; фиг. владање самим собом, го-сподарење разума над чулима


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a